Songs in the site / Site map

 

2519me home page _ The Lion Sleeps To Night

NTOctober home page  _ กำลังใจ

 

Me-myself home page _ Against All Odds

 

Me's main menu _ G

@ Yesterday's Me _News Theme

*_ Me's Favorite Songs

 

@ Tomorrow's Me _ Star Trek Theme

*การเมืองภาคพลเมืองของประชาชนปัจเจกชนคนตัวเล็กๆ ชายขอบสุดๆ ของพื้นที่การเมือง [special issues] _ The X-Files Theme

* แนวคิดในการสร้างพรรคการเมืองจากการเมืองภาคพลเมือง _ Missions Impossible Theme

* พรรคการเมืองที่พึงประสงค์จากการเมืองภาคพลเมือง_ Ch. of Fire Theme

 

@ Today's Me _ Elcumbanchero

* Me's real activities  only for Me's autistic movement _ Daddy Home

 

**Me's activities for Autistic Thailand Found [only for Me's autistic movement]_ Daddy Cool

***" โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์พฤกษาต้านภัยโลกร้อน: ระดมทุนสร้างป่าปลูกสมดุลระบบนิเวศในชุมชน วางพื้นฐานการงาน การอาชีพ และการอาชีวะบำบัด สำหรับบุคคลออทิสติกในโครงสร้างของรัฐและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องยั่งยืน" _ Son Of My Brother /รายการพืชพันธุ์ไม้ที่สะสมเพื่อการสร้าง "ป่าปลูกสมดุลระบบนิเวศในชุมชนเมืองมหาวิทยาลัยฯ" _Magarena/รายชื่อผู้สมทบทุนสนับสนุนการสร้างผืนป่าปลูกสมดุลระบบนิเวศในชุมชน ตาม "โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์พฤกษาต้านภัยโลกร้อนฯ" _ Black Superman    /  กุหลาบเหลืองโคราชต้นจริง _ DS CHINGIS KHAN /"รายการค่าใช้จ่ายหรืองบลงทุนคงที่ ของ"โครงการอนุรักษ์" _ Love Potion No.9 

**Me's relaxing [Me's orchids & ferns just only for the autistic future] _ The Chase

***กล้วยไม้ _ The River Wild

****ภาพสวยกล้วยไม้ไทย-เทศ _ Tomorrow Never Dies/ภาพศิลป์กล้วยไม้ _  The Power Of Love /รวมภาพสวยเขากวางอ่อน 1 _ Top Gun : Take My Breath Away /รวมภาพสวยเขากวางอ่อน 2 _ When I Fall In Love /รวมภาพสวยไอยเรศ _ When A Man Love A Woman / รวมภาพสวยเหลืองจันทรบูรณ์ 1 _ Snow Bird /รวมภาพสวยเหลืองจันทบูรณ์ 2 _ Beauty and The Beast /รวมภาพสวยเหลืองจันทบูรณ์ 3 _ El-Condorpasa (Midi) /รวมภาพสวยเหลืองจันทบูรณ์4 _ True - Spandau Ballet / ภาพสวยกุหลาบเหลืองโคราช 1 _ Borriquito /ภาพสวยกุหลาบเหลืองโคราช2 _ Der Kommissar /นานาพรรณไม้รอบบ้านฉัน-กุหลาบเหลืองโคราช 3 (ต้นจริง) _ Wonderful Tonight /  รวมภาพสวยพญาไร้ใบ _ Don't Know Much /รวมภาพโขลงช้างเชือกงามๆ _ Colors of The Win

*****ช้างแดง _ Spirit of Africa /ช้างการ์ตูน _ Beyond Rangoon Theme /ช้างกระ _ Brave Heart Theme /ช้างส้ม _ Roll Tide /ช้างเผือก _ The Patriot Theme /ช้างน้อยบ้านฉัน _ Kokomo

 

***เฟิร์น _ The Pink Panther

****รวมภาพเฟิร์นสวย 1 -สวยด้วย"""เฟิร์น....และเฟิร์นและเฟิร์น! _ El Condor Plaza

*****รวมภาพเฟิร์นสวย 1-1 สวยด้วยใบ _ Scarborough Fair /รวมภาพเฟิร์นสวย 1-2 _ I AM A ROCK /รวมภาพเฟิร์นสวย 1-3 _ Mrs_Robinson /รวมภาพเฟิร์นสวย 1-4สวยด้วย"""ใบและยอด1 _ Sound Of Silence / รวมภาพเฟิร์นสวย 5-สวยด้วย"""ใบและยอด2 _ Bridge Over Troubled Water /รวมภาพเฟิร์นสวย 1-6 สวยด้วยก้านสีและเส้นสาย 1 _ Homeward Bound /รวมภาพเฟิร์นสวย 1-6 สวยด้วยก้านสีและเส้นสา 2 _ The Boxer  

**** รวมภาพเฟิร์นสวย 2-Tree ferns _ Van Helsingr Soundtrack

*****1 _ The Lady In Red, 2 _ Back To Titanic, 3 _ Imperial March Empire Strikes Back , 4 _ The Last Samurai Theme, 5 _ The Last Of The Mohicans Main Theme, 6 _ Zorro's Theme, 7 _ Iraq Soundtracks, 8 _ Love Story Theme, 9 _ My Girl, 10 _ Star Wars  IV A New Hope, 11 _ Gladiator - Soundtrack - 03 - The Battle, 12 _ Theme from A Summer Place, 13 _ The Chronicles of Narnia- Here Comes The King (Soundtrack), 14 _ Dances with wolves soundtrack, 15 _ American Beauty - Soundtrack, 16 _ Troy Soundtrack, 17 Now We Are Free, 18 _ Lord of The Rings Fellowship, 19 _ The Right Stuff, 20 _ Arthur's Theme, 21 _ The Da Vinci Code Soundtrack, 22 _ Bonanza, 23 Jurassic Park - Main Theme, 24 _ Somewhere, My Love, From _Dr. Zhivago, 25 _ Soundtracks - Finding Never land - The Peter Pan Overture,26 _ Lawrence Of Arabia - Theme, 27 _  Edelweiss, From _The Sound Of Music 28 _ If I Were A Rich Man, From _Fiddler On The Roof, 29 _ Maria, From _West Side Story, 30 _ Oliver Twist Soundtrack - I'd Do Anything,31 เฟิร์นป่า-ป่าเฟิร์น _ Forrest Gump Soundtrack - Stop Children What's That Sound

 **Me's education profiles [for "The only son" [Autistic]]_ I am a woman

***วัตถุประสงค์ของการเรียน_Change The World, บันทึกสัพเพเหระ_ The Mansions You Stole

**** 20701_การวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน_ Sugar Sugar, 20702 -การพัฒนาหลักสูตรและวิทยวิธีทางการสอน_ Honky Tonk Man-1, 20703_บริบททางการศึกษา_ Kaw-Liga, 22713 _ สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาสังคมศึกษา_Limbo Rock 22715_สัมมนาการมัธยมศึกษา_ It Might Be You, 20799_ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน_ You're so vain,22726_ สกลทรรศน์ศึกษา_ Against All Odds, ประมวลความรู้_ Rhinestone Cowboy _ 20797_การศึกษาค้นคว้าอิสระ_ Hold On*****สารบัญ /สารบัญตาราง /บทที่ ๑ บทนำ/ บทที่ ๒ การสร้างหนังสืออ่านนอกเวลาตามอัธยาศัย เรื่อง การอนุรักษ์และขยายพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนตามหลักสมดุลระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในเขตชุมชน ******_/บทที่ ๓ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ/บรรณานุกรม/ภาคผนวก /ประวัติผู้ศึกษา

 

*Me's voices _ Ever Green Tree

**ยุคพันธมิตรประชาธิปไตย ร่วมใจ "กู้ชาติ" มุ่งสู่ การปฎิรูปการเมืองครั้งที่ 2 : ในสภาพวิกฤติประเทศที่กลุ่มทุนสามาณย์โลกาภิวัฒน์ขึ้นกุมอำนาจรัฐโดยตรง แล้วเปิดศักราชแห่งผลประโยชน์ทับซ้อน เร่งงาบเร่งเลหลังขายประเทศอย่างเบ็ดเสร็จ _ Kiss me good by-PTK"""""" พฤติกรรมระบอบทักษิณ _ TOAD.wav , เปิดขุมข่าย ข้าราช(กู) รังใหญ่ระบอบทักษิณคุมเศรษฐกิจ_ SLD.wav , . ฐานคิดเรื่องผลประโยชน์ของทักษิณ_ Y.M.C.A. /ยุคฟื้นฟูเศรษฐกิจหลัง "ฟองสบู่" แตก และดอกผลของการปฏิรูปการเมืองครั้งที่ 1 : ในสภาพการณ์ที่กลุ่มทุนใหม่เริ่มขึ้นกุมอำนาจรัฐโดยตรง 5 ปีแรกของรัฐบาลทักษิณทักษิโณมิกส์ _ Happy Songs

 

* Me's point of views _ Eye Of The Tiger - Survivo

** มุมมองที่ 6 กรณีตัวอย่าง อันเนื่องมาแต่   เอกสารสิทธิ์ที่ดิน โดย "คำสั่งศาล" : ทำอย่างไรจะให้ ปุถุชนคนใน "กลไกแห่งอำนาจ" ถูกตรวจสอบได้อย่างล่อนจ้อนก่อนที่ "แพะ" จะล้นคุก ? ( สำนักงานที่ดิน ตำรวจ คุกตาราง อัยการ ทนาย ผู้พิพากษา กับ กระทรวงยุติธรรม "ดงเสือสิงห์กระทิงแรดแร้งเหลือบริ้นไรเห็บหิดเหามัดปลิงทาก" )_ Reason To Believe /มุมมองที่ 5 เทคโนโลยี่กับลิขสิทธิ์ข้อมูลข่าวสารและทรัพย์สินทางปัญญา : ส่งเสริมหรือปิดกั้นพัฒนาการด้านสติปัญญาของมวลมนุษย์ _ Anak - Freddie Aguil / มุมมองที่ 4 ปัจเจกชนในฐานะธุลีหนึ่ง ของ "กระบวนการวิวัฒนาการอันยาวนาน" กับ "การจัดระเบียบสังคมเพื่อหนทางอยู่รอดแห่งเผ่าพันธุ์" _ Sukiyaki - A Taste Of Honey / มุมมองที่ 3 มุสลิมหัวรุนแรงกับสายเยี่ยวในอำนาจรัฐไทย : ป่าเถื่อน VS ป่าเถื่อน ก็แล้วชาวบ้านๆ อย่างเราจะทำอย่างไร? _ Breathe Again - Toni Braxton"""""""***ศธ. คุมปอเนาะ-โต๊ะครู _ Unchained Melody - Righteous Brothers , เรื่องที่ "คนของประเทศ"ไทยควรรู้? _ You Are So Beautiful - Joe Cocker , แบ่งแยกดินแดนหรือแบ่งกันกิน? _ Do That To Me One More Time - Captain & Tennille ,รองนายกฯมาเลย์ปลุกมุสลิมสายกลางปราบ ‘ทรราชย์’ หัวรุนแรง _ And I Love You So - Don McLean , ความเห็น โดย คุณลอกมาแฉ _ All I Have To Do Is Dream ,ผลกระทบวิกฤตชายแดนใต้ จากท้องถิ่นสู่สากล _ My Sentimental Friend - Herman's Hermits , พฤติกรรมและนิสัยสันดานของประเทศมาเลเซีย! _ Young Ones - Cliff Richard & Shadows ,,มุสลิมสืบทอดส่งต่อความโหดร้ายของโลกมุสลิมยุคกลางมาที่ภาคใต้ของไทย _ American Pie - Don Mclean ,ว่าด้วยอาณานิคมภายใน _ Yesterday - Paul McCartney , แอกประวัติศาสตร์ใครสร้าง? _ Evergreen - Will Young , "ท่านคิดเหมือนผมหรือไม่ ?" _ The Great Pretender - The Platters , เปิดกระบวนรบนอกตำรา 44 ยุทธวิธีก่อเหตุร้ายชายแดนใต้ _ Love Is A Many Splendored Thing - The Four Aces's new and update ,แนวทางการแก้ไขกระบวนรบนอกตำรา 44 ยุทธวิธีก่อเหตุร้ายชายแดนใต้ _ Too Late To Turn Back /มุมมองที่ 2 สถานการณ์ภาคใต้ และ การ "มีส่วนร่วม" ของ ภาคประชาชน : รัฐ และ สังคมไทยต้องมองมุมใหม่ _ Everybody's Free (To Feel Good) - Rozalla""""""***" 3 จังหวัดชายแดนใต้… โจทย์ที่ต้องการคำตอบ " ของ คุณบรรจง นะแส_ A Whiter Shade Of Pale - Procol Harum /มุมมองที่ 1 ระบบถ่วงดุลและตรวจสอบ  กรุณาอย่าทำให้เป็นเรื่องสามาณย์ _ Ti Amo - Umberto Tozz

* Me's standpoints for any important social-politic situation event : Me-my self's standpoint 1

 

**2549 Me -ปฐมบท_ ขวานไทยใจเป็นหนึ่งเดียว

***เครือข่ายพิทักษ์เจตนารมณ์เดือนตุลา _ ชาวนาอาลัย  /กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย _ หนักแผ่นดิน /สถานการณ์วิเคราะห์ _ วอนฟ้าห่มดาว **** จำแนกคนไล่ทักษิณ _ ถั่งโถมโหมแรงไฟ -  ร่วมกันต่อต้านสินค้าและธุรกิจในเครือชินคอร์ป-เทมาเซ็กสิงคโปร์ ๑ _ เดือนเพ็ญ -รวมทั้งธุรกิจในเครือพันธมิตรนายทุนหนุน-ร่วมรัฐบาลทักฯ ๒ _ สมชายกล้าหาญ - ต่อต้านกลุ่มนายทุนนายหน้า ๓ _ กาลเทศะ - แผนรับมือการก่อสถานการณ์รุนแรงในระหว่างการชุมนุมของภาคประชาชน _ น้ำเอยน้ำใจ /รวมบทความพฤติกรรมด้านต่างประเทศของทักษิโณมิกส์ _ โรงเรียนของหนู****สิงคโปร์ต้องคืนดินแดนสามจังหวัดให้เรา! _ แสงจันทร์ - เทมาเส็ก-สิงคโปร์ _ [pdf]/แถลงการณ์เครือข่ายพิทักษ์เจตนารมณ์เดือนตุลาภาคเหนือ _ ไร่อ้อยรอรัก /ยุทธศาสตร์ฟินแลนด์: แผนเปลี่ยนการปกครองไทย? (ปราโมทย์ นาครทรรพ) _ ฝากฟ้า /เกี่ยวกับทักษิโณมิกส์ _ ไกลกัน  ****หยุดระบอบทักษิณ -แม้วทริกซ์-ทักษิโณมิกส์ (Thaksinomics) _ [JPEG Image (.jpg)]-FTA _ [ http://www.ftawatch.org/ ] - "กู้เงินเรียน" _ ผู้เฒ่า - การขายและแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่เป็นสาธารณูปโภคและพลังงานรวมทั้งนโยบายเอื้อการลงทุนให้ทุนข้ามชาติ _ คิดถึงลมว่าว /ระบอบทักษิณฉุดให้เศรษฐกิจดีขึ้น หรือจะเร่งไปตกเหว ? _ น้อยใจ -นโยบายทักษิณ เมกะโปรเจ็กต์ “น้ำ” และต่างชาติ _ เด็กเทคนิค

 

** 2549Me_9September Menu _ ปักษ์ใต้แดนทอง

*** จุดเปลี่ยนประเทศไทย   โดย ดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ _ วิญญาณตุลา /รัฐบาลปรองดองแห่งชาติ  โดย ธีรยุทธ บุญมี _ ล่องป่าบุ่น / จับตา ‘การยึดทรัพย์’ จับตาการยืดได้หดได้ ของ ‘ทุนทางการเมือง’ _ คำสัญญา

**2550-2552Me

 

**2553-nowMe!

บ้านเกิดเมืองนอน_

 

@@@@@