Vivat menu

วิวัฒน์ วิสนุวิมล (Vivat Visanuvimol)

เคยทำงานที่กระทรวงกลาโหม(พลโท) กองทัพบก คยศึกษาที่ King's College London จากChiang Mai, Thailan

 

@ประเทศไทยโรดแมบภายใต้อิทธิพลของมหาอำนาจ

@นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (๕๒ หน้า)พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๕

@ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (จาก๕๒ หน้าย่อเหลือ ๗ หน้า

@วิวัฒนาการของความสัมพันธุ์เชิงอำนาจในสังคมโลกที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

@ สามเหลี่ยมการลำดับขั้นตอนการบ่มเพาะยุทธศาสตร์แห่งการเป็นชาติใหญ่

@ วิวัฒน์กรวยแห่งการเรียนรู้

@ ประเทศไทยโรดแมบ เวอร์ชั้น ๑

@ ประเทศไทยโรดแมบ เวอร์ชั้น ๒

@ประเทศไทยโรดแมบ เวอร์ชั้น ๓

@ ประเทศไทยโรดแมบ เวอร์ชั้น ๔

@ ยุทธศาสตร์ของมหาอำนาจตะวันตก

Vivat menu