พลเมืองไทยโรดแมบ .....ช่วงตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยศึกษาเล่าเรียน/ช่วงวัยทำงาน/ช่วงบั้นปลายชีวิตพลเมืองไทยโรดแมบ

@ [โรงพยาบาลในชุมชน สถานอนุบาลเด็กอ่อนในชุมชน โรงเรียอนุบาล/โรงเรียนทุกระดับสำหรับประชากรในวัยเรียนทุกกลุ่มในชุมชน วิทยาลัย/วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย/การศึกษาทุกระบบในชุมชน]>>> ช่วงตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยศึกษาเล่าเรียน

@ [เกษตรกรรม/หัตถกรรม/
อุตสาหกรรม/ฯลฯ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน]>>> ช่วงวัยทำงาน

@ [บ้านพิทักษ์คนชรา/
คนพิการ/เด็กสตรี/ฯลฯในชุมชน]>>>ช่วงบั้นปลายชีวิต

 

Vivat menu