SUBARU  
Tanimura Shinji

Me ryuko shite nani moni esu
Kana shiku te mi u akereba
Kyo oya nino karyn mi shiyo ni
Okani mi eru mono watashi
Ah..ha ku ta ke shiru
Sada mi no kyo shita shiyo
Semete ishoya kani
Kono mi o tera sayo
Wa re wa yuku
A ushi ryuki uhono mamate
Wa re wa yuku Saraban, subaru yo

Ikeyo seraba mo nenonaka
Kogara shiwa naki tsui karu
Saredo waga mu ne wa a ga shilku
Yumi o, o isuzu heru nare
Ah..ha asan same ku
Namo naki Kyo shita shiyo
Semete asa ya kani Sano mi o, o wareyo
Wa re mo yuku Koko rodo me,
Ishuru mamate Wa re mo yuku
Saraban, subaru yo

Ah..ha ishino ika, dore kaga kono mi ishiyo
Ah..ha ishi no ika,
Dore kaga kono mi ishiyo
Wa re wa yuku A ushi ryuki uhono mamate
Wa re wa yuku Saraban, subaru yo
Wa re wa yuku Saraban, subaru yo ._
 

^^----------------------------^^

main menu // new update