http://www.2519me.com

 

แด่ใครอันเป็นที่รักและผูกพัน

 

พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนเสน่ห์คง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย   มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา
 

 

๓/ส.มีชัย บุรุษผู้ปิดทองหลังพระ "พี่ใหญ่" ของอดีตนักศึกษาประชาชนกรรมกรชาวนากลุ่มภาคเหนือตอนบน

๒/ส.วรวุฒิ ลูกที่ดีของประชาชน

๑/คุณ สุรีพร วิทูวิทยา สหายที่น่ารักของมิตรร่วมรบ

 

หนึ่งในร้อย