ตุลา.2519-แด่ความทรงจำของตัวฉันเอง/my oct.2519's memo for me myself

บทที่ 3 / กิจกรรมปฏิวัติ ?!?

 

 

 

  Intro2519Me

ช่วงปี 2518-2519

ช่วงปี 2523-2528

ช่วงปี 2528-2552
ฐานที่มั่นที่เฮาแสนฮักแสนแพง

Me's main menu / Today's Me /Me's relaxing/Me's activities for Autistic Thailand