Tomorrow's Me

Tomorrow's Me is to make Thailand-The land of smile!......smile for autistic.....and to be autistic land

special issues

เอกสารอ่านประกอบ "การเมืองภาคพลเมืองจากประสบการณ์ของประชาชนปัจเจกชนคนตัวเล็กๆ ชายขอบสุดๆ ของพื้นที่การเมือง"

@ จดหมายถึงสหายหู จิ่นเทา...จากอดีตเลขาฯ เหมาวัยร่วมศตวรรษ เอกสารหมายเลข ๑

สรุปประเด็นนิเวศประชาธรรม เอกสารหมายเลข ๒

@ ว่าด้วยสภาฯและกองทุนพัฒนาการเมือง คลิก http://www.pdc.go.th/th/content/view/35/7/
 

 

 

 

การเมืองภาคพลเมืองจากประสบการณ์ของประชาชนปัจเจกชนคนตัวเล็กๆ ชายขอบสุดๆ ของพื้นที่การเมือง

บุคคล/ปัจเจกชน/พลเมือง/สิทธิหน้าที่/สิทธิประโยชน์/ชุมชน-ท้องถิ่น/ กลุ่ม /สิทธิชุมชน-หน้าที่ชุมชน/กลุ่ม-องค์กร/พรรค/สังคมไทย/ความเป็นมารากเหง้าและภัยคุกคาม/ประเทศ-ทรัพยากร-ผืนดิน/ผืนน้ำ/ท้องฟ้าและห้วงอวกาศ......ในฐานะพลเมืองที่ต้องอยู่ในขอบเขตของประเทศบนผืนดินผืนน้ำท้องฟ้าและห้วงอวกาศที่แน่นอนหนึ่งๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

main menu