Me's education plan

 

3.1 แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านหลักสูตรและการสอนให้มีสมรรถภาพ 4 ด้าน คือ ทักษะในการแสวงหาความรู้ ความเป็นมืออาชีพ ความเป็นผู้นำในวิชาชีพ และความเป็นคนที่สมบูรณ์ โดยให้มีความสามารถดังนี้

1) วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีด้านหลักสูตรและการสอนที่เป็นสากล

2) แสวงหาความรู้ และบูรณาการองค์ความรู้ด้านหลักสูตรและการสอนที่เป็นสากลเข้ากับเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนสามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับบริบทด้านสังคมเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม

3) ใช้กระบวนการวิจัยหรือกระบวนการเชิงระบบในการแก้ปัญหา หรือการพัฒนานวัตกรรมด้านหลักสูตรและการสอน

4) ชี้นำความก้าวหน้าทางด้านหลักสูตรและการสอน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ตลอดจนถ่ายทอดนวัตกรรมใหม่ที่ตนค้นพบแก่สมาชิกร่วมวิชาชีพ

 

Me's the reason to learn / ความรู้ที่ประมวลได้

 

Me's education plan

ปีการศึกษา 2548/ภาคการศึกษาที่ ๒_22721 การพัฒนาทักษะทางภาษา -B

ปีการศึกษา 2549

 

ปีการศึกษา 2550

ภาคการศึกษาที่ ๑

20701

การวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน-B

20702

การพัฒนาหลักสูตรและวิทยวิธีทางการสอน-B

 

ภาคการศึกษาที่ ๑

22726

สกลทรรศน์ศึกษา-B+

22715

สัมมนาการมัธยมศึกษา-B

ภาคการศึกษา ที่ ๒

20703

บริบททางการศึกษา-B

22713

สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาสังคมศึกษา-B+

ภาคการศึกษา ที่ ๒

22727 สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์-F

20797 -I [สอบประมวลความรู้ 9999 :ภาคทฤษฏี-I,ภาคประยุกต์-P]

การศึกษาค้นคว้าอิสระ

20799 -U

ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน [ประเมินผลอบรมไม่คิดหน่วยกิต]

[เทอมนี้ทิ้งเลยไปสอบแต่ประมวลความรู้ได้มาครึ่งเดียว/ภาคประยุกต์-พี่ต้นเข้า-ออก รพ.และเรื่องเรียนของเขาต้องร่วมกับศูนย์วิจัยฯ มข. ตั้งแผนกใหม่, น้องปลายเข้า จิตวิทยา จุฬา, พ่อบ้านมีกิ๊ก-เสียหายมาก-แอบซื้อรถให้กิ๊กๆเอารถไปพังยับทั้งคันเป็นคดีความ-พนักงานคลินิกทุจริตเป็นคดีความ,ครูพี่เลี้ยงพี่ต้นออกเอาครูน้าต้อมออกจากราชการมาทั้งครอบครัว/ยุ่งเรื่องที่อยู่ที่อาศัยและระบบบริหารจัดการทั้งภายในบ้านและที่สถานศึกษาของพี่ต้น,หนุ่ยฉ้อโกงเงินคุณประภาที่ให้มาทำสวนสมดุลระบบนิเวศฯ เป็นคดีความ...ยุ่งเหยิงมากแทบเอาตัวไม่รอด!"""ปี ๒๕๕๓ ค่อยเริ่มลงตัว แต่น้องปลายก็ออกจากจุฬา (จะมาเรียนรามฯ?)_ เรียนถึง ปี ๒ แล้วก็ดร็อป ปีครึ่ง อีกครึ่งปีไม่ติดต่อมหาลัย ๆ เลยลบชื่อออก เสียเวลาไป ๔ ปีซะงั้น-ลูกสาวบังเกิดเกล้าจริงๆ]


 ปีการศึกษา 2551
ปีการศึกษา 2552


ภาคการศึกษาที่ ๑-drop

 

ภาคการศึกษา ที่ ๑
22727 สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์-F
[ตั้งใจจะลงชุดวิชานี้แต่ไม่เปิดสอน]

20797 -I [เลยต้องลงชุดวิชานี้]

การศึกษาค้นคว้าอิสระ

[สอบประมวลความรู้ 9999 : ภาคทฤษฏี-I,ภาคประยุกต์-P] [แต่ไม่พร้อมเลยลงทิ้งอีก เพราะสอบได้แค่ ๒ ครั้งเท่านั้น ครั้งนี้เลยไม่สอบ]


ภาคการศึกษาที่ ๒-drop
ภาคการศึกษา ที่ ๒-drop
22727 สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์-F [ตั้งใจจะลงชุดวิชานี้แต่ไม่เปิดสอนอีก เลย drop ]

 ปีการศึกษา 2553


ภาคการศึกษาที่ ๑-drop
22727 สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์-F
[ตั้งใจจะลงชุดวิชานี้แต่ไม่เปิดสอนอีก เลย
drop อี๊กกก ]

 


ภาคการศึกษาที่ ๒
22727 สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์-F/N
[ตั้งใจจะลงชุดวิชานี้แต่ไม่เปิดสอนอี๊กกกก...เลยจะต่อรองให้ยกเลิกตัวนี้ไปเลย เพราะหากเอา  22721 การพัฒนาทักษะทางภาษา -B มาแทน/ตลอดหลักสูตรก็จะได้ 40 หน่วยกิตพอดี  ถ้าต้องเอาตัวนี้ด้วยก็จะเป็น 45 หน่วยกิต เกินโครงสร้างหลักสูตรไป 5 หน่วยกิต/ฝ่ายทะเบียนบอกทำได้ โดยโหลดแบบฟอร์มการลงทะเบียนขอเรียนเกินโครงสร้างหลักสูตรโดยไม่เอามาคำนวณเกรด-บสธ. บ 27]/ตกลงแก้สัญญลักษณ์จาก F เป็น N ได้แล้ว/28 ตุลาคม 2553

20797

การศึกษาค้นคว้าอิสระ [สรรนิพนธ์] -I

Note; เทอมนี้ยังไม่พร้อมจะทำสรรนิพนธ์ เอาแค่สอบประมวลความรู้ภาคทฤษฎีให้ผ่านก่อนได้ไหม? [ฝ่ายทะเบียนบอกได้ แต่ต้องเสีย เงินรวม ๒,๕๐๐-. บาท -หมายถึงลงแต่ สอบประมวลความรู้ 9999]

[สอบประมวลความรู้ 9999 :ภาคทฤษฏี-I ภาคประยุกต์-P]


20799 -U ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน [ประเมินผลอบรมไม่คิดหน่วยกิต]/จะลงดีไม่ดีเทอมนี้? แค่ต้องเสียเวลาไปร่วมกิจกรรม ๕ วัน ๕ คืนติดต่อกัน-ตกลงเทอมนี้ยังไม่ลง!

 

 


 ปีการศึกษา 2554-ภาคการศึกษาที่ ๑
 ปีการศึกษา 2554-ภาคการศึกษาที่ ๒

 

การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ลำดับที่
ชื่อแบบฟอร์ม
ชื่อย่อ
1
แบบขออนุมัติทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ
2
แบบเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ
3
แบบเสนอปรับปรุงโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ
4
แบบส่งรายงานผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ
5
แบบขอสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ
6
แบบเสนอขอใช้ทรัพยากรในการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ
   

20797

การศึกษาค้นคว้าอิสระ [สรรนิพนธ์] -I

 

20797

การศึกษาค้นคว้าอิสระ [สรรนิพนธ์] -I


20799 -U ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน [ประเมินผลอบรมไม่คิดหน่วยกิต]

ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร

ปริญญาโทใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี กรณีที่ศึกษาไม่อาจจบหลักสูตรตามช่วงเวลาดังกล่าวมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเป็นราย ๆ ไป

[เริ่มเรียนปีการศึกษาแรกคือ 2549_1, 2550_2, 2551_drop3, 2552_เทอมแรกลงค้นคว้าอิสระ/ทิ้ง_เทอมสอง drop4, 2553_เทอมแรกdrop_เทอมสองกะลังตัดสินใจ(drop?)5, 2554_6]
    แผน ข
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      ก. หมวดวิชาแกน 2 10
       ข. หมวดวิชาเฉพาะ 4 20
        โดยแบ่งเป็น
          1) ชุดวิชาบังคับ 3 15
          2) ชุดวิชาเลือก 1 5
      ค. การค้นคว้าอิสระ 1 5
      ง. หมวดวิชาเลือก 1 15
      จ. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
      รวมตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      ก. หมวดวิชาแกน 2 10
        20701 การวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน    
        20702 การพัฒนาหลักสูตรและวิทยวิธีทางการสอน    
      ข. หมวดวิชาเฉพาะ 4 20

      วิชาเอกมัธยมศึกษา    
        บังคับ 3 ชุดวิชา 2 10
        20703 บริบททางการศึกษา    
        22715 สัมมนาการมัธยมศึกษา    
        และอีก 1 ชุดวิชา ตามชุดวิชาที่เน้นต่อไปนี้ 1 5
        22713 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาสังคมศึกษา    
        และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ 1 5
           วิชาเอกมัธยมศึกษา (สังคมศึกษา)    
        22726 สกลทรรศน์ศึกษา    
        22727 สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์    
      ค. การค้นคว้าอิสระ 1 ชุดวิชา 1 5
        20797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ    
      ง. หมวดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา 1 5
           - วิชา เอกปฐมศึกษาและวิชาเอกประถมศึกษา ให้เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    
           -วิชา เอกมัธยมศึกษา ให้เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้    
        22716 การบริหารงานวิชาการและการนิเทศการสอนในระดับมัธยมศึกษา    
        22717 การจัดการศึกษาสำหรับเด็กลักษณะพิเศษในระดับมัธยมศึกษา    
        22718 การพัฒนาเยาวชน    
        22719 การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับมัธยมศึกษา    
            หรือ เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย สุขโขทัยธรรมาธิราช
      22721     การพัฒนาทักษะทางภาษา
   
      จ. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
        20799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน เป็นการอบรมเข้มระดับ มหาบัณฑิตมีค่าเที่ยบได้ 5 หน่วยกิต โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม    

 

 

การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์ 1(/การค้นคว้าอิสระ?)นักศึกษาจะต้องกรอกข้อความในแบบ บศ.001 และ บศ.002 ให้สมบูรณ์ แล้วส่งกลับมาที่หน่วยเลขานุการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา ภายในวันเปิดภาคการศึกษาและเข้ารับการสัมมนาเข้มวิทยานิพนธ์ ตามวันและเวลาที่่มหาวิทยาลัยกำหนด สำหรับแบ บศ.001 และ บศ.002 นั้น นักศึกษาสามารถถ่ายสำเนาหรือพิมพ์ขึ้นใหม่ตามแบบที่กำหนดไว้ มหาวิทยาลัยขอแนะนำให้นักศึกษาดำเนินการกรอกข้อความในแบบ บศ.001 และ บศ.002 โดยเร็วที่สุด ทั้งนี้เพราะนักศึกษาต้องส่งก่อนวันเปิดภาคการศึกษา หรือตามกำหนดเวลาที่สาขาวิชาแจ้ง โดยส่งมายังมหาวิทยาลัยตามที่อยู่ต่อไปนี้

หน่วยเลขานุการบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชา......................................
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
.บางพูด .ปากเกร็ด
.นนทบุรี 11120

แบบขออนุมัติทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ บศ.ข. 1 /แบบเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ บศ.ข. 2 / แบบเสนอปรับปรุงโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ บศ.ข. 3 /แบบส่งรายงานผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ บศ.ข. 4 / แบบขอสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ บศ.ข. 5 /แบบเสนอขอใช้ทรัพยากรในการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ บศ. ข. 9

Me's main menu / Today's Me /Me's relaxing/Me's activities for Autistic Thailand Found

Me's education profiles [only for "The only son" [Autistic]] -บันทึกสัพเพเหระ /contacts[STU]

I am a woman

phd

ระเบียบข้อบังคับและประกาศเกี่ยวกับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

 

ผลการสอบ คลิก "ที่นี่"

เงื่อนไขการลงทะเบียนค้นคว้าอิสระ คลิก "ที่นี่"

หลักสูตรและการสอน แผน ข. คลิก "ที่นี่"

[เริ่มเรียนปีการศึกษาแรกคือ 2549_1, 2550_2, 2551_drop3, 2552_เทอมแรกลงค้นคว้าอิสระ/ทิ้ง_เทอมสอง drop4, 2553_เทอมแรกdrop_เทอมสองกะลังตัดสินใจ(drop?)5, 2554_6]ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร

ปริญญาโทใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี กรณีที่ศึกษาไม่อาจจบหลักสูตรตามช่วงเวลาดังกล่าวมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเป็นราย ๆ ไป

 แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
     
    แผน ก
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      ก. หมวดวิชาแกน 2 10
       ข. หมวดวิชาเฉพาะ 2 10
      ค. วิทยานิพนธ์   15
      ง. หมวดวิชาเลือก 1 5
      จ. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
      รวมตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      ก. หมวดวิชาแกน 2 10
        20701 การวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน    
        20702 การพัฒนาหลักสูตรและวิทยวิธีทางการสอน    
      ข. หมวดวิชาเฉพาะ 2 10
             วิชาเอกปฐมวัยศึกษา    
        21711 หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา    
        21712 สัมมนาการปฐมวัยศึกษา    
        วิชาเอกปฐมศึกษา    
        20721 ทักษะและประสบการณ์พื้นฐานสำหรับเด็กประถมศึกษา    
        20722 สัมมนาการประถมศึกษา    
        วิชาเอกมัธยมศึกษา    
        22711 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาภาษาไทย    
        22712 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาคณิตศาสตร์    
        22713 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาสังคมศึกษา    
        22714 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาวิทยาศาสตร์    
        22715 สัมมนาการมัธยมศึกษา    
      ค. วิทยานิพนธ์   15
        20798 วิทยานิพนธ์    
      ง. หมวดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา 1 5
           - วิชา เอกปฐมศึกษาและวิชาเอกประถมศึกษา ให้เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    
           -วิชา เอกมัธยมศึกษา ให้เลือก 1 ชุดวิชา ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา จากชุดวิชาต่อไปนี้    
           วิชาเอกมัธยมศึกษา(ภาษาไทย)    
        22720 ภาษาศาสตร์ประยุกต์สำหรับครู    
        22721 การพัฒนาทักษะทางภาษา    
        22722 วรรณกรรมสมัยใหม่    
        22723 วรรณกรรมท้องถิ่น    
           วิชาเอกมัธยมศึกษา (คณิตศาสตร์)    
        22724 คณิตศาสตร์ประยุกต์    
        22725 คณิตศาสตร์วิเคราะห์    
           วิชาเอกมัธยมศึกษา (สังคมศึกษา)    
        22726 สกลทรรศน์ศึกษา    
        22727 สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์    
           วิชาเอกมัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์)    
        22728 กลศาสตร์และนิวเคลียร์ฟิสิกส์ชั้นสูงสำหรับครู    
        22729 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงสำหรับครู    
        22730 พฤกษศาสตร์ชั้นสูงสำหรับครู    
        22731 สัตวศาสตร์ชั้นสูงสำหรับครู    
        22732 เคมีอนินทรีย์ชั้นสูงสำหรับครู    
        22733 เคมีอินทรย์ชั้นสูงสำหรับครู    
      จ. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
        20799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน เป็นการอบรมเข้มระดับ มหาบัณฑิตมีค่าเที่ยบได้ 5 หน่วยกิต โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม    

 

    แผน ข
    (1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      ก. หมวดวิชาแกน 2 10
       ข. หมวดวิชาเฉพาะ 4 20
        โดยแบ่งเป็น
          1) ชุดวิชาบังคับ 3 15
          2) ชุดวิชาเลือก 1 5
      ค. การค้นคว้าอิสระ 1 5
      ง. หมวดวิชาเลือก 1 15
      จ. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
      รวมตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
    (2) รายละเอียดของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต
      ก. หมวดวิชาแกน 2 10
        20701 การวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน    
        20702 การพัฒนาหลักสูตรและวิทยวิธีทางการสอน    
      ข. หมวดวิชาเฉพาะ 4 20
             วิชาเอกปฐมวัยศึกษา    
        บังคับ   3 15
        20703 บริบททางการศึกษา    
        21711 หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา    
        21712 สัมมนาการปฐมวัยศึกษา    
        และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ 1 5
        21713 การบริหารสถานศึกษาปฐมวัย    
        21714 การวัดและประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย    
        21715 การจัดประสบการณืสำหรับเด้กปฐมวัย    
        วิชาเอกปฐมศึกษา    
        บังคับ   3 15
        20703 บริบททางการศึกาา    
        20721 ทักษะและประสบการณ์พื้นฐานสำหรับเด็กประถมศึกษา    
        20722 สัมมนาการประถมศึกษา    
        และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ 1 5
        21723 การจัดการศึกษาสำหรับเด็กลักษณะพิเศษและเด็กด้อยโอกาส    
        21724 การนิเทศการสอนในระดับประถมศึกษา    
        21725 การวัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประถมศึกษา    
        วิชาเอกมัธยมศึกษา    
        บังคับ 3 ชุดวิชา 2 10
        20703 บริบททางการศึกษา    
        22715 สัมมนาการมัธยมศึกษา    
        และอีก 1 ชุดวิชา ตามชุดวิชาที่เน้นต่อไปนี้ 1 5
        22711 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาภาษาไทย    
        22712 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาคณิตศาสตร์    
        22713 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาสังคมศึกษา    
        22714 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาวิทยาศาสตร์    
        และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้ 1 5
           วิชาเอกมัธยมศึกษา(ภาษาไทย)    
        22720 ภาษาศาสตร์ประยุกต์สำหรับครู    
        22721 การพัฒนาทักษะทางภาษา    
        22722 วรรณกรรมสมัยใหม่    
        22723 วรรกรรมท้องถิ่น    
           วิชาเอกมัธยมศึกษา (คณิตศาสตร์)    
        22724 คณิตศาสตร์ประยุกต์    
        22725 คณิตศาสตร์วิเคราะห์    
           วิชาเอกมัธยมศึกษา (สังคมศึกษา)    
        22726 สกลทรรศน์ศึกษา    
        22727 สารสนเทศร่วมสมัยทางสังคมศาสตร์    
           วิชาเอกมัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์)    
        22728 กลศาสตร์และนิวเคลียร์ฟิสิกส์ชั้นสูงสำหรับครู    
        22729 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงสำหรับครู    
        22730 พฤกษศาสตร์ชั้นสูงสำหรับครู    
        22731 สัตวศาสตร์ชั้นสูงสำหรับครู    
        22732 เคมีอนินทรีย์ชั้นสูงสำหรับครู    
        22733 เคมีอินทรย์ชั้นสูงสำหรับครู    
      ค. การค้นคว้าอิสระ 1 ชุดวิชา 1 5
        20797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ    
      ง. หมวดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา 1 5
           - วิชา เอกปฐมศึกษาและวิชาเอกประถมศึกษา ให้เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    
           -วิชา เอกมัธยมศึกษา ให้เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้    
        22716 การบริหารงานวิชาการและการนิเทศการสอนในระดับมัธยมศึกษา    
        22717 การจัดการศึกษาสำหรับเด็กลักษณะพิเศษในระดับมัธยมศึกษา    
        22718 การพัฒนาเยาวชน    
        22719 การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับมัธยมศึกษา    
            หรือ เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย สุขโขทัยธรรมาธิราช    
      จ. การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต   ไม่นับหน่วยกิต
        20799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน เป็นการอบรมเข้มระดับ มหาบัณฑิตมีค่าเที่ยบได้ 5 หน่วยกิต โดยมีการประเมินผลการอบรมเข้ม แต่ไม่นำผลมาคิดหน่วยกิตสะสม    

 

 

022189923/.พรทิพย์-อ.ที่ปรึกษาน้องปลาย 022189915-0814936193/วิชาการ 022189925