22726_สกลทรรศน์ศึกษา

22726_สกลทรรศน์ศึกษา (๕ หน่วยกิต)

Global Education

ธรรมชาติของสังคมประเทศ การสร้างความเข้าใจอันดีในสังคมต่างวัฒนธรรม สาเหตุของความขัดแย้ง การประนีประนอม ความสัมพันธ์กับศาสตร์ต่างๆ ความหมาย บทบาท ความจำเป็นของสกลทรรศน์ศึกษาต่อระบบการศึกษาปัจจุบัน การจัดโครงการเรียนการสอนวิชาสกลทรรศน์ศึกษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา การจัดการเรียนการสอนในวิชาสกลทรรศน์ศึกษาเพื่อบูรณาการกับวิชาต่างๆ ที่สอนในโรงเรียน กรณีตัวอย่างเพื่อฝึกการเผชิญกับปัญหาและการแก้ปัญหา

สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจ;

^เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับสกลทรรศน์ศึกษา และความสัมพันธ์กับศาสตร์ต่างๆ

^ความหมาย บทบาท และความจำเป็นของสกลทรรศน์ศึกษาที่มีต่อระบบการศึกษาปัจจุบัน

^ การพัฒนาโครงการเรียนการสอนสกลทรรศน์ศึกษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   และการจัดทำสื่อการเรียนการสอนในโครงการสกลทรรศน์ศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพผู้เรียนและท้องถิ่น

^การจัดการเรียนการสอนวิชาสกลทรรศน์ศึกษาที่สอดคล้องสัมพันธ์หรือบูรณาการกับวิชาต่างๆ ที่สอนในโรงเรียน

^ประสบการณ์ตรงในการเผชิญและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับส่วนบุคคลและในระดับสังคม

^การนำแนวคิดสกลทรรศน์ศึกษาไปใช้ในชีวิตและสังคม การเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความคิดสกลทรรศน์ศึกษาในระบบการศึกษาไทย

22715

Me's education profiles [only for "The only son" [Autistic]] -บันทึกสัพเพเหระ

ประมวลความรู้ /Me's education plan

Me's main menu / Today's Me /Me's relaxing/Me's activities for Autistic Thailand Found

Against All Odds