22715_สัมมนาการมัธยมศึกษา

22715_สัมมนาการมัธยมศึกษา (๕ หน่วยกิต)

Seminar in Secondary Education

ศึกษาค้นคว้าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เกี่ยวกับ องค์ประกอบและปัจจัยที่มีผลต่อการมัธยมศึกษา การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาของการมัธยมศึกษา การศึกษานวัตกรรมและแนวคิดใหม่ แนวโน้มทางการมัธยมศึกษา โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการขยายโอกาสทางการศึกษา การสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรและระหว่างบุคลากรต่างๆ กับการจัดการมัธยมศึกษา

สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจ;

^องค์ประกอบและปัจจัยที่มีผลต่อการมัธยมศึกษา จนสามารถวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาของการมัธยมศึกษาได้

^นวัตกรรม แนวคิดใหม่ๆ แนวโน้มทางการมัธยมศึกษา โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการขยายโอกาสทางการศึกษา

^ การสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรและบุคลากรต่างๆ ต่อการจัดการมัธยมศึกษา

^การกระตุ้นให้เกิดการใฝ่รู้ ค้นคว้า และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในประเด็นสำคัญต่างๆ ทางการมัธยมศึกษา

22727

Me's education profiles [only for "The only son" [Autistic]] -บันทึกสัพเพเหระ

ประมวลความรู้ /Me's education plan

Me's main menu / Today's Me /Me's relaxing/Me's activities for Autistic Thailand Found

It Might Be You