22713 _สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาสังคมศึกษา

22713 _สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาสังคมศึกษา (๕ หน่วยกิต)

Foundation and Methodologies in Social Study

ปรัชญา ธรรมชาติ โครงสร้าง และเนื้อหาสาระของสังคมศาสตร์ การพัฒนาวิธีการทางสังคมศาสตร์ การประยุกต์เนื้อสาระของสังคมศาสตร์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา ปัจจัยที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลต่อการเป็นพลวัตรของวิชาสังคมศึกษา แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา การจัดระบบการเรียนการสอน การเลือกวิธีสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา การประเมินผลการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกา รวมทั้งการศึกษาและติตามความเคลื่อนไหวและแนวโน้มของวิชาสังคมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจ;

^ปรัชญา ธรรมชาติ โครงสร้าง เนื้อหาสาระ และวิธีการทางสังคมศาสตร์ ความสำคัญของสังคมศาสตร์ต่อสังคม

^การวิเคราะห์แนวคิดและเนื้อหาสาระของสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียนในแต่ละท้องถิ่น

^ การวิเคราะห์ลักษณะที่เป็นพลวัตรของสังคมศึกษา การปรับเปลี่ยนหลักสูตรและวิธีสอนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

^การจัดระบบการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา การเลือกวิธีสอน การจัดกิจกรรม และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน

^ความสำคัญและแนวโน้มของการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาเพื่อการพัฒนาการประสิทธิภาพของการเรียนการสอนในห้องเรียน

22726

Me's education profiles [only for "The only son" [Autistic]] -บันทึกสัพเพเหระ

ประมวลความรู้ /Me's education plan

Me's main menu / Today's Me /Me's relaxing/Me's activities for Autistic Thailand Found

Limbo Rock