20799_ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน

20799_ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน
Professional Experience in Curriculum and Instruction


การวิเคราะห์และการจัดการระบบหลักสูตรและการสอน การบริหารการศึกษาและเทคโนโลยี่สื่อสารการศึกษา การพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ การส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้นำในวิชาชีพ การสร้างเสริมมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางวิชาชีพ รวมทั้งการส่งเสริมจริยธรรม และคุณธรรมในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง

สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจ
;
^ความรู้และประสบการเพิ่มเติมจากการถ่ายทอดโดยระบบการสอนทางไกล
^การพัฒนาตนให้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพศึกษาศาสตร์
^การส่งเสริมและพัฒนาภาวะ ผู้นำทางวิชาการในวิชาชีพศึกษาศาสตร์
^การส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการทำงานรวมกันเป็นหมู่คณะ
^การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาในวิชาชีพศึกษาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ
^การเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมในฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง

Me's education profiles [only for "The only son" [Autistic]] -บันทึกสัพเพเหระ

ประมวลความรู้ /Me's education plan

Me's main menu / Today's Me /Me's relaxing/Me's activities for Autistic Thailand Found

You're so vain