20797_การศึกษาค้นคว้าอิสระ

หมายเหตุ: ตกลงค้างมาเป็นลงใหม่ยังไม่รุเมื่อไหร่ แต่เหลือเวลาเรียนอีก ไม่นับเทอม ๒ ของปีการศึกษา 2553 นี้ ก็มีเวลาเรียนได้อีกปีการศึกษาเดียว ปีการศึกษา 2554 """[เริ่มเรียนปีการศึกษาแรกคือ 2549_1, 2550_2, 2551_drop3, 2552_เทอมแรกลงค้นคว้าอิสระ/ทิ้ง_เทอมสอง drop4, 2553_เทอมแรกdrop_เทอมสองกะลังตัดสินใจ(drop?)5, 2554_6]

เนื้อหาหนังสือ/เอกสารนำส่ง นำเสนอ ;

แบบขออนุมัติทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ บศ.ข. 1 /แบบเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ บศ.ข. 2 / แบบเสนอปรับปรุงโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ บศ.ข. 3 /แบบส่งรายงานผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ บศ.ข. 4 / แบบขอสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ บศ.ข. 5 /แบบเสนอขอใช้ทรัพยากรในการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ บศ. ข. 9

เริ่มเก็บข้อมูล:

ด้านเนื้อหา-อ้างอิง;

 

ด้านระเบียบวิธีการ;

แนวปฏิบัติในการส่งเล่มวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระเพื่อตรวจรูปแบบ

1. การส่งวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องส่งเล่มวิทยานิพนธ์มายังสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดก่อนสอบ อย่างน้อย 15 วัน / การส่งการศึกษาค้นคว้าอิสระ นักศึกษาต้องส่งเล่มการศึกษาค้นคว้าอิสระ มายังสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดก่อนสอบอย่างน้อย 7 วัน (จำนวนเล่มวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ให้คำนวณจากจำนวนคณะกรรมการสอบ และเพิ่มอีก 1 เล่ม เพื่อให้สำนักบัณฑิตศึกษา ตรวจรูปแบบ)

2. เมื่อสาขาวิชาลงบันทึกรับวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระจากนักศึกษาแล้ว ขอให้สาขาวิชาส่งวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ มายังฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา ภายในวันถัดไปโดยมีหลักฐานการนำ ส่ง เช่น แบบฟอร์มสำหรับส่งฯ หรือบันทึกนำ ส่งฯ เป็นต้น

3. นักศึกษาสามารถมารับวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ฉบับที่ตรวจรูปแบบเสร็จแล้วในวันที่นักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือให้มหาวิทยาลัยส่งทางไปรษณีย์

4. กรณีที่นักศึกษาปรับแก้ไขวิทยานิพนธ์เสร็จแล้ว ให้นักศึกษาส่งวิทยานิพนธ์ฉบับปรับแก้ไขมายังฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา ภายใน 30 วันหลังสอบ /กรณีที่นักศึกษาปรับแก้ไขการศึกษาค้นคว้าอิสระเสร็จแล้ว ให้นักศึกษาส่งการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับปรับแก้ไข มายังฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา สำ นักบัณฑิตศึกษา ภายใน 15 วันหลังสอบ โดยให้ส่งพร้อมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อทำ การตรวจรูปแบบ ครั้งที่ 2 และแนบต้นฉบับวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับที่สำ นักบัณฑิตศึกษาได้ตรวจรูปแบบแล้วมาด้วย

5. กรณีที่นักศึกษาปรับแก้ไขวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ครั้งที่ 2 หรือ ครั้งที่ 3 ในกรณีที่จำนวนหน้าที่แก้ไขน้อยไม่กระทบหน้าอื่น ให้นักศึกษาส่งเฉพาะหน้าที่แก้ไขมายังฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา สำ นักบัณฑิตศึกษาพร้อมทั้งส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระแนบมาด้วย ทั้งนี้ให้นักศึกษาแนบชื่อ ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ มาพร้อมกับการส่งวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ทุกครั้ง

ทั้งนี้แนวปฏิบัติดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำ สำนักบัณฑิตศึกษาในการประชุมครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2546 และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มสธ. ในการประชุมครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2547 แล้ว

สำนักบัณฑิตศึกษา

http://www.stou.ac.th/Thai/Grad_Stdy/News/PDF/FormatThesis.pdf

หมายเหตุ: ตกลงค้างมาเป็นลงใหม่ยังไม่รุเมื่อไหร่ แต่เหลือเวลาเรียนอีก ไม่นับเทอม ๒ ของปีการศึกษา 2553 นี้ ก็มีเวลาเรียนได้อีก ปีการศึกษา 2554 """[เริ่มเรียนปีการศึกษาแรกคือ 2549_1, 2550_2, 2551_drop3, 2552_เทอมแรกลงค้นคว้าอิสระ/ทิ้ง_เทอมสอง drop4, 2553_เทอมแรกdrop_เทอมสองกะลังตัดสินใจ(drop?)5, 2554_6]

การค้นคว้าอิสระ (INDEPENDENT STUDY)

วัตถุประสงค์ของชุดวิชา : เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการนำ แนวคิด ทฤษฎีและวิธีการ ที่ได้ศึกษาจากชุดวิชาต่างๆ และนำ ประสบการณ์ ทีเกี่ยวข้องมาใช้ในการศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่เป็นประโยชน์สำคัญต่อการพัฒนาศาสตร์หรือหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ

คำอธิบายชุดวิชา : การเลือกศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งที่เกี่ยวข้องตามศาสตร์ที่ศึกษา ด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เหตุการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มในการพัฒนาศาสตร์นั้น โดยการศึกษานี้ต้องมีการวางแผนและเตรียมงาน มีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีระบบ เขียนเป็นรายงานการศึกษาตามรูปแบบของประเภทการศึกษาค้นคว้าอิสระแล้วนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ

ประเภทของการศึกษาค้นคว้าอิสระ :

(1) การวิจัย

(2) การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัย

(3) การเขียนเอกสารวิชาการ

(4) การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

ทั้งสี่ประเภทนี้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง - เลือก- (3) การเขียนเอกสารวิชาการ

การเขียนเอกสารวิชาการ : เป็นการเขียนและเรียบเรียงเอกสาร เสนอเรื่องราว/ความรู้ ที่ได้กลั่นกรองอย่างรอบครอบ เป็นระบบ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีการใช้ภาษาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เอกสารวิชาการ หมายถึงเอกสารทั่วไปที่เป็นวิชาการ และเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน ได้แก่ หนังสือวิชาการ หนังสืออ่านประกอบ หนังสืออ่านเพิ่มเติม งานแปล และบทความวิชาการ

เลือกพัฒนา สื่อการสอน-หนังสืออ่านนอกเวลา

รายละเอียด : สารบัญ /สารบัญตาราง /บทที่ ๑ บทนำ/ บทที่ ๒ การสร้างหนังสืออ่านนอกเวลาตามอัธยาศัย เรื่อง การอนุรักษ์และขยายพืชพันธุ์ไม้ต้านภัยโลกร้อนตามหลักสมดุลระบบนิเวศเพื่อโลกสีเขียวรอบบริเวณที่อยู่อาศัยในเขตชุมชน /บทที่ ๓ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ/บรรณานุกรม/ภาคผนวก /ประวัติผู้ศึกษา

หมายเหตุ-.

DEAD LINE /  สำหรับภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ [-เป็นการลงทะเบียนเรียนครั้งที่ ๒ หลังจาก หยุดเรียนไป ๒ เทอม] :

๑. ต้องดำเนินการศึกษาค้นคว้าอิสระภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการศึกษาตามรูปแบบที่สาขาวิชากำหนด เพื่อเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นชอบ ก่อนนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการสอบ ในการสัมมนาเข้มชุดวิชาการค้นคว้าอิสระครั้งที่ ๒ [? แล้วจะทันรึนี่? - สัมมนาเข้มครั้งที่ ๒/_๒๖-๒๗ กันยายน ๒๕๕๒ / อาจารย์ที่ปรึกษานัด ๒๕ กันยายน ๒๕๕๒ ช่วงเช้า-วันนี้ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๒?? โอ้,คุณพระคุณเจ้าช่วย!] (๒๔-๒๕ กันยาฯ_๑๕ ชม.)

๒. ต้องสอบภายใน ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ( ๒๖ กันยาฯ-๑๕ พฤศจิกา ๒๕๕๒_๕๐ วัน)

๓. ต้อง ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓ ( ๑๖ พฤศจิกา ๒๕๕๒ - ๑๕ มกรา ๒๕๕๓_๖๐ วัน)


20799

Me's education profiles [only for "The only son" [Autistic]] -บันทึกสัพเพเหระ

ประมวลความรู้ /Me's education plan

Me's main menu / Today's Me /Me's relaxing/Me's activities for Autistic Thailand Found

Hold On