20703_บริบททางการศึกษา

20703 - บริบททางการศึกษา (๕ หน่วยกิต)

Context in Education

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และสภาวะทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ค่านิยม วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี่ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ตลอดจนแนวการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ความรู้ในเรื่องต่างๆ ดังกล่าวให้เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา

สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจ;

^ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของการศึกษา หลักคิด แนวคิด ทฤษฎี และสภาวะทางสังคม การเมือง สภาวะทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและคุณธรรม วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี่ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

^การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประยุกต์ความรู้ข้างต้นมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

22713

Me's education profiles [only for "The only son" [Autistic]] -บันทึกสัพเพเหระ

ประมวลความรู้ /Me's education plan

Me's main menu / Today's Me /Me's relaxing/Me's activities for Autistic Thailand Found

Kaw-Liga