20702 -การพัฒนาหลักสูตรและวิทยวิธีทางการสอน

 

20702 -การพัฒนาหลักสูตรและวิทยวิธีทางการสอน (๕ หน่วยกิต)

Curriculum Development and Instructional Methodology

ทฤษฏีหลักสูตร และทฤษฏีการสอน ปัจจัยและพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตร กลยุทธ์ในการพัฒนาหลักสูตร และการวิเคราะห์หลักสูตร พัฒนาการของรูปแบบและโครงสร้างของหลักสูตรในระดับต่างๆ ทั้งของไทยและต่างประเทศ การนำหลักสูตรไปใช้ การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตร สมรรถภาพของนักพัฒนาหลักสูตรและสมรรถภาพของผู้สอน การศึกษาและการเปรียบเทียบเกี่ยวกับการพัฒนาในการจัดเนื้อหาสาระของการศึกษา บูรณาการ และการบุกเบิกความรู้ใหม่ของศาสตร์สาขาต่างๆ วิธีการเรียนและยุทธศาสตร์การสอน ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาการก้าวหน้า ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม และท้องถิ่น ซึ่งมีผลต่อการจัดเนื้อหาสาระและวิธีการทางการศึกษา การวิเคราะห์และวิจารณ์ปัญหาการพัฒนาหลักสูตรและการสอนในปัจจุบัน แนวโน้มของนวัตกรรมและเทคโนดลยี่ทางการศึกษาในอนาคต

สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจ;

^ทฤษฎีหลักสูตรและทฤษฎีการสอน

^ปัจจัยและพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตร และกลยุทธ์ในการพัฒนาหลักสูตรจนปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม

^พัฒนาการในเรื่องรูปแบบและโครงสร้างของหลักสูตรระดับต่างๆ

^การนำหลักสูตรไปใช้ และการประเมินผลการใช้หลักสูตร

^การศึกษาและเปรียบเทียบพัฒนาการในการจัดเนื้อหาสาระของการศึกษา การบูรณาการและการบุกเบิกความรู้ใหม่ของศาสตร์สาขาต่างๆ

^พัฒนาการในเรื่องวิธีเรียนและยุทธศาสตร์การสอน และการนำมาประยุกต์ใช้

Note;ที่น่าสนใจคือ (หลัก)การออกแบบหลักสูตร

20703

Me's education profiles [only for "The only son" [Autistic]] -บันทึกสัพเพเหระ

ประมวลความรู้ /Me's education plan

 

Me's main menu / Today's Me /Me's relaxing/Me's activities for Autistic Thailand Found

Honky Tonk Man-1