20701_การวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน


20701_การวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน (๕ หน่วยกิต)

Research in Curriculum and Instrucion

ระเบียบวิธีและกระบวนการวิจัยการศึกษา อันได้แก่ การกำหนดปัญหาเพื่อการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การตั้งสมมติฐาน การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลและการเขียนรายงานการวิจัย ระเบียบวิธีและกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงประมวลผล

การประยุกต์งานวิจัยเพื่อการเรียนการสอน การประยุกต์สถิติเพื่อการวิจัย การประยุกต์แนวคิด รูปแบบ และวิธีการวิจัยเพื่อประโยชน์ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร อันได้แก่ การสังเกตพฤติกรรมในห้องเรียน การวิจัยพฤติกรรมทางสังคมของเด็ก การวิจัยพฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับเด็ก เด็กกับครู การประเมินตนเองของครู การวิจัยและการติดตามเพื่อการนิเทศการเรียนการสอน การประเมินระบบการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร

สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจ;

^ลักษณะของระเบียบวิธีและกระบวนการวิจัย

^ประเภทของการวิจัย

^การประยุกต์ใช้งานวิจัยในการเรียนการสอน

^การประยุกต์ใช้สถิติพาราเมตริกและนันพาราเมตริกในการวิจัย

^การวิจัย การประเมินโครงการ การติดตามงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน

 

20702

Me's education profiles [only for "The only son" [Autistic]] -บันทึกสัพเพเหระ

ประมวลความรู้ /Me's education plan

Me's main menu / Today's Me /Me's relaxing/Me's activities for Autistic Thailand Found

Sugar Sugar