Me's real activities for Autistic Thailand found/ " โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์พฤกษาต้านภัยโลกร้อน: ระดมทุนสร้างป่าปลูกสมดุลระบบนิเวศในชุมชน วางพื้นฐานการงาน การอาชีพ และการอาชีวะบำบัด สำหรับบุคคลออทิสติกในโครงสร้างของรัฐและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องยั่งยืน"

 

เร่งปลูกป่าในเมือง ปลูกป่าในบ้าน เลี่ยงหายนะจากภัยโลกร้อน

ความรู้เกี่ยวกับการปลูกป่าในเมืองในบ้านง่ายๆ คลิก "ที่นี่"

 
 

["พี่ต้น" กับ คุณแม่]

เพื่อผลักดัน "กลไก" การยกระดับและพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรออทิสติก และประชากรที่มีความแตกต่างในโครงสร้างการทำงานของสมอง ให้เกิดขึ้นในโครงสร้างของ "รัฐ-สังคม" ไทย ให้ได้ภายใน ๑-๒ ทศวรรษข้างหน้านี้ ซึ่งในการนี้เกิดค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดทำเวบไซท์ ค่าติดต่อประสานงาน ค่าเดินทาง ฯลฯ

เหนืออื่นใด เป็นงานที่คนคนเดียวไม่สามารถจะทำได้โดยลำพัง ต้องเป็นการสานเครือข่ายอย่างกว้างขวาง และอย่างรอบด้านให้ครบถ้วนทุกมิติ จึงจะสามารถสถาปนากลไกการช่วยเหลือดังกล่าวได้ โดยเฉพาะ   การก่อตั้งหน่วยงานในโครงสร้างของรัฐ-สังคม ซึ่งจะต้องทำการบ่มเพาะบุคลากรที่เฉพาะเจาะจงขึ้นมาใหม่ นับเป็นจำนวนหลายร้อยหลายพันหรือกระทั่งหลายหมื่นอัตราทั่วประเทศ

เนื่องเพราะมีบุคคลออทิสติก บุคคลแอลดี และบุคคลสมาธิสั้น รวมทั้งบุคคลที่มีโครงสร้างการททำงานของสมอง แตกต่างออกไปจากคนปกติ จำนวนมาก และทวีจำนวนที่เข้าสู่วัยรุ่น วัยทำงาน ที่จะต้องได้รับการฝึกอาชีพสำหรับยังชีพ และโอกาสในการประกอบอาชีพ ที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องให้การสนับสนุนอย่างไม่มีเงื่อนไข นั่นหมายถึงว่าทั้งภาครัฐภาคเอกชนทุกระดับ จะต้องเสียสละและ "แบ่งให้" ในโภคทรัพย์ที่ตนมีอำนาจบริหารจัดการและถือครอง โดยเฉพาะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและทุนธุรกิจขนาดใหญ่ ระดับพันล้านร้อยล้านหมื่นล้าน เพราะการยกระดับและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์กลุ่มนี้ ต้องการการสนับสนุนอย่างมหาศาล ทั้งทางนามธรรมและรูปธรรม จาก "รัฐและสังคมไทย"

ในการนี้ ทางเครือข่ายผู้ปกครองบุคลออทิสติกฯ ได้ สังเคราะห์และบูรณาขึ้นซึ่ง "โครงการอนุรักกษ์และขยายพันธุ์พฤกษาต้านภัยโลกร้อนฯ"  ที่จะเป็น ช่องทางระดมทุนและโภคทรัพย์จากทุกแหล่งของแผ่นดิน ให้ไหลมาเทมาช่วยกันทำให้เกิดขึ้นซึ่ง "กลไก" การยกระดับและพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรออทิสติก และประชากรที่มีความแตกต่าง ในโครงสร้างการทำงานของสมอง ให้เกิดขึ้นในโครงสร้างของ "รัฐ-สังคม" ไทย อย่างต่อเนื่องยั่งยืน (ให้จงได้)

แต่จะดำเนินการไปอย่างไร ได้นั้น รายละเอียดจะอยู่ในเวบไซท์ http://www.autisticthailand.com/  แต่อย่างสังเขปก็คือ การรณงค์ให้ "รัฐ-สังคม" ไทย สร้าง "ป่าปลูกสมดุลระบบนิเวศในชุมชน" ให้ทุกซอกทุกมุมของประเทศนี้ เต็มไปด้วย "ป่ามือทำ" ที่จะยังให้เกิดขึ้นซึ่ง อาชีพของบุคคลออทิสติกและเคริอข่ายครอบครัว รวมทั้งองค์กรหน่วยงานของพวกเขา  คือ จำหน่ายผลิตภัณฑ์และพืชพันธุ์ที่ผลิตขึ้นบนหลักการสมดุลระบบนิเวศ ที่จะเป็น "การอาชีวะบำบัด" ของพวกเขาไปในขณะเดียวกันด้วย

ทั้งนี้ "ป่าปลูกสมดุลระบบนิเวศน์" ผืนใหญ่ในเมืองมหาวิทยาลัยฯ บนเนื้อที่ประมาณห้าสิบไร่ขึ้น(ขอให้เลยธงไว้ เขาให้มาสักสิบไร่ ก็ปลูกกันคางเหลืองแล้ว!) ที่จะเป็นที่รวมพืชพันธุ์ไม้พื้นเมืองของประเทศไทย ไว้ให้ลูกหลานไทยศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ รวมทั้งจะให้เป็นแหล่งอนุรักษ์ผลิตขยายและเผยแพร่พืชพันธุ์ไม้พื้นเมืองต่างๆ ของไทยสืบไป และ จะเป็นงานชิ้นสุดท้ายที่หมายมุ่งจะให้เป็นแหล่งผลิตนักพฤกษาศาสตร์ที่เป็นบุคคลออทิสติก บุคคลแอลดี และบุคคลสมาธิสั้น จินตภาพได้เลยว่า จะเกิดพืชพันธ์ไม้แปลกๆ เพิ่มอีกสักกี่สายพันธุ์จากมันสมองของทรัพยากรมนุษย์ ที่มีดครงสร้างการทำงานของสมองแตกต่างออกไป????

โดยเพื่อการสร้าง "ป่าปลูกสมดุลระบบนิเวศน์" ผืนใหญ่ในเมืองมหาวิทยาลัยฯ นั้น ทางแกนนำผู้ปกครองบุคคลออทิสติกในพื้นที่ ได้เริ่มทำการสะสมพืชพันธุ์ไม้แล้วบางส่วน เช่น กุหลายเหลืองโคราช เหลืองจันทบูรณ์ เฟิร์นต้นไม้ ฯลฯ  ซึ่งก็หวังว่าในอีกสิบปีข้างหน้า น่าจะพอได้เห็นเป็นรูปเป็นร่าง ตอนนี้(2551) ก็เป็น "ป่าปลูกสมดุลระบบนิเวศ" เล็กๆ รอบๆ บ้านครอบครัวและหน่วยงานของออทิสติกไปก่อน!

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์พฤกษาต้านภัยโลกร้อน: ระดมทุนสร้างป่าปลูกสมดุลระบบนิเวศในชุมชน วางพื้นฐานการงาน การอาชีพ และการอาชีวะบำบัด สำหรับบุคคลออทิสติกในโครงสร้างของรัฐและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องยั่งยืน"

รายการพืชพันธุ์ไม้ที่สะสมเพื่อการสร้าง "ป่าปลูกสมดุลระบบนิเวศในชุมชนเมืองมหาวิทยาลัยฯ"

รายชื่อผู้สมทบทุนสนับสนุนการสร้างผืนป่าปลูกสมดุลระบบน้เวศในชุมชน ตาม "โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์พฤกษาต้านภัยโลกร้อนฯ"

กุหลาบเหลืองโคราชต้นจริง

รายการค่าใช้จ่ายหรืองบลงทุนคงที่ ของ"โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์พฤกษาต้านภัยโลกร้อนฯ"

 

 

 

 

 

Daddy Cool   ["พี่ต้น" กับ คุณพ่อ]

 

Me's realactivitiesmenu / Me's main menu / Today's Me