Me's voice/ความคิดเห็นของฉัน

 

นกน้อยทำรังแต่พอตัว ก็จริง แต่รังเล็กๆ กระจ้อยร่อย ก็ต้องอาศัยร่มเงาของไม้ใหญ่ ที่มักมีสมาชิกมากมายมาร่วมอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นสังคมประชาคม บางครั้งหากรู้ว่าอาจมีเภทภัยใดๆ มาจู่โจมคาคบร่มไม้ใหญ่อันอาศัย ก็อาจต้องส่งเสียงกู่ก้องร้องเตือนกันออกไปบ้าง เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของประชาคมอันอยู่ร่วมกันโดยรวม ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ระดับประเทศ ระดับโลก และหรืออาจไปจนถึงระดับจักรวาล .......เพราะก็ประมาณว่า .... "เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว" นั่นเลย....

ยุคล้างบ้างตะกวด!-ทำความสะอาดพื้นที่การเมือง เดินหน้า "กระบวนการภิวัฒน์" [: ตุลาการภิวัฒน์ รัฐประหารภิวัติ สถาบันภิวัฒน์ และ การเมืองภาคพลเมืองภิวัฒน์] ต้านภัยประชาธิปไตยสามานย์ ของ ทุนนายหน้าสุนัขรับใช้และสมคบทุนข้ามชาติจักรพรรดินิยมอมริกาและบริวารยุคใหม่ ปล้นชาติ ขายประเทศ -ในสถานการณ์ช่วงหลัง  "ทักษิณ ออกไป" (ปี 2550)

ยุคพันธมิตรประชาธิปไตย ร่วมใจ "กู้ชาติ" มุ่งสู่ การปฎิรูปการเมืองครั้งที่ 2 : ในสภาพวิกฤติประเทศที่กลุ่มทุนสามาณย์โลกาภิวัฒน์ขึ้นกุมอำนาจรัฐโดยตรง แล้วเปิดศักราชแห่งผลประโยชน์ทับซ้อน เร่งงาบเร่งเลหลังขายประเทศอย่างเบ็ดเสร็จ

ยุคฟื้นฟูเศรษฐกิจหลัง "ฟองสบู่" แตก และดอกผลของการปฏิรูปการเมืองครั้งที่ 1 : ในสภาพการณ์ที่กลุ่มทุนใหม่เริ่มขึ้นกุมอำนาจรัฐโดยตรง 5 ปีแรกของรัฐบาลทักษิณทักษิโณมิกส์

 

ต้องรักษาครอบครัว รักษาชุมชน รักษาสังคม รักษาประเทศ รักษาโลก และรักษาจักรวาล เพื่อให้มนุษย์เป็นสายพันธุ์หนึ่งที่อยู่รอด.....สมกับที่ "ธรรมชาติ" ประทาน "สมองเปลือกนอก" ให้มา...

Today's Me-menu

Ever Green tree