2549me

แถลงการณ์ เครือข่ายพิทักษ์เจตนารมณ์เดือนตุลาภาคเหนือ ฉบับที่ ๑

กราบเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรัก เนื่องด้วยสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยของเราๆได้เกิดภาวการณ์ที่ไม่ปกติอย่างยิ่ง แม้บุคคลหลายฝ่ายจะได้พยายามเสนอตัวเข้ามาคลี่คลายปัญหา  แต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบรับที่ดี  อีกทั้งการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองแต่ละครั้ง  ผลที่ได้กลับตกไปสู่เฉพาะชนชั้นนำบางส่วนของสังคมไปเสีย  ทำให้ภาคประชาชนถูกทอดทิ้งไว้เบื้องหลัง  ทั้งๆ ที่เป็นผู้ริเริ่มการเคลื่อนไหวมาแต่ต้น  กระทั่งต้องเป็นฝ่ายเสียสละเลือดเนื้อเพื่อให้ได้มาซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ   

ทาง เครือข่ายฯเดือนตุลาภาคเหนือ ซึ่งเป็นเหล่านักกิจกรรมในยุคหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516  ร่วมกับ เครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือ และ เครือข่ายองค์กรม้งแห่งประเทศไทย  จึงขอร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ว่า

1. เราขอสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองโดยสันติวิธี  เราขอคัดค้านการก่อความรุนแรงทุกรูปแบบไม่ว่าจะโดยการยึดอำนาจรัฐประหาร  การจัดตั้งมวลชนขึ้นมาเผชิญหน้ากับมวลชน  หรือการจัดม็อบมาชนม็อบ  รวมทั้งการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในทุกรูปแบบ

2.  เราขอสนับสนุนให้มีการปฏิรูปทางการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง  โดย

2.1 การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะมีขึ้น  จะต้องเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง

2.2 ให้มีการจัดการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน  และการปกครอง-การบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลลงไปสู่ประชาชนในทุกระดับ

ทั้ง 3 เครือข่ายขอย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่จะเกิดขึ้น  จะต้องไม่ใช่เป็นเพียงการเปลี่ยนผ่านจากผู้นำคนหนึ่งไปสู่ผู้นำอีกคนหนึ่งที่ไม่แตกต่างไปจากเดิม  หรือไม่ได้ทำการแก้ไขปัญหาพื้นฐานต่างๆ ของสังคม  แต่จะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลง   ที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครอง การบริหารจัดการดูแลสังคมท้องถิ่นและของตัวเอง  และมีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง

 

เครือข่ายเดือนตุลาภาคเหนือ  เครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือ  และเครือข่ายองค์กรม้งแห่งประเทศไทย

      12  มีนาคม  พ.ศ. 2549

big page / ไร่อ้อยรอรัก