2549me

รวมบทความพฤติกรรมด้านต่างประเทศของทักษิโณมิกส์

ทักษิโณมิกส์ คือ การเปิดประเทศอ้าซ่าให้ทุนข้ามชาติเข้ามาทำร้ายทุนเล็กทุนน้อยของไทย

 

สิงคโปร์ต้องคืนดินแดนสามจังหวัดให้เรา!

เทมาเส็ก-สิงคโปร์

 

ทักษิโณมิกส์ คือ ความตกต่ำหยาบช้าหยาบกระด้างของชนชั้นปกครองและพลเมืองไทยจากการครอบงำของวัฒนธรรมการบริโภคแบบแดกด่วนล้างผลาญทรัพยากรของทุนข้ามชาติโลกาภิวัฒน์สามานย์

big page /โรงเรียนของหนู