ฝึกให้พลเมืองไทยรู้จักก่อหนี้ตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ!

"กู้เงินเรียน"

นโยบายล่าสุดของรัฐบาลในการให้นิสิตนักศึกษากู้เงินเรียน ถ้าไม่วิเคราะห์ให้ดี ก็ดูเหมือนดี แต่อันที่จริงเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้านสิทธิได้รับการศึกษาฟรีหรือได้เปล่าของทุกคน แม้แต่ผู้พิการ หรือ ชนกลุ่มน้อยทุกชาติพันธุ์

นโยบายข้างต้นเป็นการปัดภาระหน้าที่พื้นฐานของรัฐในการจัดการระบบการศึกษาของชาติให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสศึกษาในราคาถูกหรือฟรี เพื่อเป็นการสร้างคุณภาพของประชาชนในชาติให้มีคุณภาพตามมาตรา 13 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามให้สัตยาบัน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2542

ในมาตรา 26 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งทุกประเทศ ใช้เป็นพื้นฐานในการร่างรัฐธรรมนูญก็กำหนดให้การศึกษาเป็นสิทธิมนุษยชน และเป็นหน้าที่หรือพันธกิจของรัฐในการจัดการศึกษาให้ทุกคน

ทุกวันนี้นโยบายของรัฐในการผลักดันให้มหาวิทยาลัย รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏและราชมงคลให้ออกนอกระบบ หรือบริหารแบบเอกชนเพื่อให้เลี้ยงตัวได้และเพื่อให้ผู้บริหารและครูอาจารย์มีแรงจูงใจได้รับเงินเดือนเพิ่ม ล้วนเป็นการผลักภาระให้นักศึกษา และเป็นการผลักดันให้ผู้ที่มีรายได้น้อยต้องถูกกีดกันออกจากระบบการศึกษา (ไปขายตัว หรือเป็นโจร)

นโยบายนี้เป็นการ "ปล้นสะดม" เงินภาษีอากรของประชาชนทางอ้อม เพื่อนำไปใช้ในโครงการก่อสร้างและเมกะโปรเจคท์ ซึ่งมีกลุ่มผลประโยชน์ในอุตสาหกรรมก่อสร้างไม่กี่กลุ่มที่ได้ประโยชน์ แทนที่จะนำมาคืนประชาชนในด้านการจ่ายเงินเดือนครูและอาจารย์เพิ่มและจัดระบบการศึกษาฟรี

ประเทศที่พัฒนาแล้ว ทุกประเทศที่มีปัญหาสังคมน้อยเกิดจากคนในชาติมีระดับการศึกษาสูง จึงหางานทำที่มีรายได้ดีและเป็นการร่วมสร้างความมั่งคั่งให้กับชาติทั้งสิ้น

ประเทศเหล่านี้ล้วนมีระบบการศึกษาราคาถูก หรือให้เปล่าให้แก่คนในชาติ เช่น ประเทศเยอรมนี ระบบการศึกษาฟรีถึงระดับปริญญาเอก ชาวเยอรมันจึงเป็นคนที่มีคุณภาพสูงที่สุดในโลก

ประเทศสแกนดิเนเวียและยุโรปตะวันตกส่วนใหญ่ ก็มีระบบการศึกษาฟรี หรือราคาถูกให้คนในชาติ แต่ไปเก็บค่าเล่าเรียนแพงจากนักศึกษาต่างชาติ

ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา รัฐบาลท้องถิ่นได้จัดงบเบี้ยเลี้ยงให้ผู้ด้อยโอกาสไปเรียนในวิทยาลัยท้องถิ่นเพื่อจะได้ไม่ต้องพะวักพะวนกับการทำงานหาเงินไปด้วยเรียนไปด้วย

นักศึกษาต้องไม่หลวมตัวให้รัฐบาลหลอกลวง แต่ต้องร่วมกันเรียกร้องสิทธิได้รับการศึกษาราคาถูกหรือฟรี ครับ
 

จากคมชัดลึก วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2549

http://www.komchadluek.net/column/think/2006/03/kamon01.php

big page /ผู้เฒ่า

นโยบายประชานิยม

ฝึกให้พลเมืองไทยรู้จักก่อหนี้ตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ!

"กู้เงินเรียน"

นโยบายล่าสุดของรัฐบาลในการให้นิสิตนักศึกษากู้เงินเรียน ถ้าไม่วิเคราะห์ให้ดี ก็ดูเหมือนดี แต่อันที่จริงเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้านสิทธิได้รับการศึกษาฟรีหรือได้เปล่าของทุกคน แม้แต่ผู้พิการ หรือ ชนกลุ่มน้อยทุกชาติพันธุ์

นโยบายข้างต้นเป็นการปัดภาระหน้าที่พื้นฐานของรัฐในการจัดการระบบการศึกษาของชาติให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสศึกษาในราคาถูกหรือฟรี เพื่อเป็นการสร้างคุณภาพของประชาชนในชาติให้มีคุณภาพตามมาตรา 13 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามให้สัตยาบัน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2542

ในมาตรา 26 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งทุกประเทศ ใช้เป็นพื้นฐานในการร่างรัฐธรรมนูญก็กำหนดให้การศึกษาเป็นสิทธิมนุษยชน และเป็นหน้าที่หรือพันธกิจของรัฐในการจัดการศึกษาให้ทุกคน

ทุกวันนี้นโยบายของรัฐในการผลักดันให้มหาวิทยาลัย รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏและราชมงคลให้ออกนอกระบบ หรือบริหารแบบเอกชนเพื่อให้เลี้ยงตัวได้และเพื่อให้ผู้บริหารและครูอาจารย์มีแรงจูงใจได้รับเงินเดือนเพิ่ม ล้วนเป็นการผลักภาระให้นักศึกษา และเป็นการผลักดันให้ผู้ที่มีรายได้น้อยต้องถูกกีดกันออกจากระบบการศึกษา (ไปขายตัว หรือเป็นโจร)

นโยบายนี้เป็นการ "ปล้นสะดม" เงินภาษีอากรของประชาชนทางอ้อม เพื่อนำไปใช้ในโครงการก่อสร้างและเมกะโปรเจคท์ ซึ่งมีกลุ่มผลประโยชน์ในอุตสาหกรรมก่อสร้างไม่กี่กลุ่มที่ได้ประโยชน์ แทนที่จะนำมาคืนประชาชนในด้านการจ่ายเงินเดือนครูและอาจารย์เพิ่มและจัดระบบการศึกษาฟรี

ประเทศที่พัฒนาแล้ว ทุกประเทศที่มีปัญหาสังคมน้อยเกิดจากคนในชาติมีระดับการศึกษาสูง จึงหางานทำที่มีรายได้ดีและเป็นการร่วมสร้างความมั่งคั่งให้กับชาติทั้งสิ้น

ประเทศเหล่านี้ล้วนมีระบบการศึกษาราคาถูก หรือให้เปล่าให้แก่คนในชาติ เช่น ประเทศเยอรมนี ระบบการศึกษาฟรีถึงระดับปริญญาเอก ชาวเยอรมันจึงเป็นคนที่มีคุณภาพสูงที่สุดในโลก

ประเทศสแกนดิเนเวียและยุโรปตะวันตกส่วนใหญ่ ก็มีระบบการศึกษาฟรี หรือราคาถูกให้คนในชาติ แต่ไปเก็บค่าเล่าเรียนแพงจากนักศึกษาต่างชาติ

ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา รัฐบาลท้องถิ่นได้จัดงบเบี้ยเลี้ยงให้ผู้ด้อยโอกาสไปเรียนในวิทยาลัยท้องถิ่นเพื่อจะได้ไม่ต้องพะวักพะวนกับการทำงานหาเงินไปด้วยเรียนไปด้วย

นักศึกษาต้องไม่หลวมตัวให้รัฐบาลหลอกลวง แต่ต้องร่วมกันเรียกร้องสิทธิได้รับการศึกษาราคาถูกหรือฟรี ครับ
 

จากคมชัดลึก วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2549

http://www.komchadluek.net/column/think/2006/03/kamon01.php

big page /ผู้เฒ่า