2549me

กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

เป็นการรวมตัวกัน ของ องค์กรภาคประชาชน ที่ ต่อยอดการเคลื่อนไหว ของ  "ปรากฏการณ์สนธิ" ภายใต้ 5 "คีย์แมน" คือ 1. พล.ต.จำลอง ศรีเมือง ประธานมูลนิธิกองทัพธรรม 2. นายพิภพ ธงไชย ที่ปรึกษาคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) 3. นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ดำเนินรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ 4. นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ 5. นายสมศักดิ์ โกศัยสุข ที่ปรึกษาสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ด้วย ข้อเสนอ ว่า "พ.ต.ท.ทักษิณออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยไม่มีเงื่อนไขสถานเดียว" และเป็นองค์กรหลัก ในการกำหนดทิศทางและกระบวนการเคลื่อนไหวของการชุมนุมเพื่อขับไล่ทักษิณทั้งหมด

แถงการณ์กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ฉบับที่ ๑ /ฉบับที่ ๒ /ฉบับที่ ๓ /ฉบับที่ ๔ / ฉบับที่ ๕
 

big page / หนักแผ่นดิน