Me-myself ตุลา.2519-แด่ความทรงจำของตัวฉันเอง 

2549Me_19September Menu

 

Me-my self's statement /1 [ในสถานการณ์หลัง รัฐประหารภิวัฒน์ 19 กันยายน 2549  """""" สนับสนุน การเดินหน้ากระบวนการภิวัฒน์ ต้านภัยประชาธิปไตยสามานย์ ของ  ทุนนายหน้า/สุนัขรับใช้และสมคบ ทุนข้ามชาติจักรพรรดินิยมอเมริกา และบริวารยุคใหม่ ปล้นชาติ ขายประเทศ]

บทความ [น่าอ่าน]  /หลังสถานการณ์ช่วง  "ทักษิณ ออกไป" (ปี 2549):

จุดเปลี่ยนประเทศไทย   โดย ดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์

รัฐบาลปรองดองแห่งชาติ  โดย ธีรยุทธ บุญมี

จับตา ‘การยึดทรัพย์’ จับตาการยืดได้หดได้ ของ ‘ทุนทางการเมือง’

 

 

Me-myself ตุลา

 

Me-myself ตุลา.2519-แด่ความทรงจำของตัวฉันเอง 

2549Me_19September Menu

 

Me-my self's statement /1 [ในสถานการณ์หลัง รัฐประหารภิวัฒน์ 19 กันยายน 2549  """""" สนับสนุน การเดินหน้ากระบวนการภิวัฒน์ ต้านภัยประชาธิปไตยสามานย์ ของ  ทุนนายหน้า/สุนัขรับใช้และสมคบ ทุนข้ามชาติจักรพรรดินิยมอเมริกา และบริวารยุคใหม่ ปล้นชาติ ขายประเทศ]

บทความ [น่าอ่าน]  /หลังสถานการณ์ช่วง  "ทักษิณ ออกไป" (ปี 2549):

จุดเปลี่ยนประเทศไทย   โดย ดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์

รัฐบาลปรองดองแห่งชาติ  โดย ธีรยุทธ บุญมี

จับตา ‘การยึดทรัพย์’ จับตาการยืดได้หดได้ ของ ‘ทุนทางการเมือง’

 

ปักษ์ใต้แดนทอง

 

Me-myself ตุลา

 

Me-myself ตุลา.2519-แด่ความทรงจำของตัวฉันเอง 

2549Me_19September Menu

 

Me-my self's statement /1 [ในสถานการณ์หลัง รัฐประหารภิวัฒน์ 19 กันยายน 2549  """""" สนับสนุน การเดินหน้ากระบวนการภิวัฒน์ ต้านภัยประชาธิปไตยสามานย์ ของ  ทุนนายหน้า/สุนัขรับใช้และสมคบ ทุนข้ามชาติจักรพรรดินิยมอเมริกา และบริวารยุคใหม่ ปล้นชาติ ขายประเทศ]

บทความ [น่าอ่าน]  /หลังสถานการณ์ช่วง  "ทักษิณ ออกไป" (ปี 2549):

จุดเปลี่ยนประเทศไทย   โดย ดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์

รัฐบาลปรองดองแห่งชาติ  โดย ธีรยุทธ บุญมี

จับตา ‘การยึดทรัพย์’ จับตาการยืดได้หดได้ ของ ‘ทุนทางการเมือง’

 

ปักษ์ใต้แดนทอง