http://www.matichon.co.th/matichon/matichon.php?s_tag=01p0103171147&show=1&sectionid=0101&day=2004/11/17

จากมติชนรายวัน ฉบับประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ปีที่ 27 ฉบับที่ 9748 หน้า ๒

เปิดกฎเหล็ก"ศธ." คุม"ปอเนาะ-โต๊ะครู"

รายงาน

หมายเหตุ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ.2547 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนที่ 67 ลงวันที่ 19 สิงหาคม มีสาระสำคัญในการกำหนดคุณสมบัติของโต๊ะครู และการรายงานการดำเนินงานของปอเนาะ จำนวนผู้เรียน และผู้ช่วยโต๊ะครู พร้อมสภาพปัญหาอุปสรรคต่างๆ

ด้วยรัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อสร้างสังคมสันติสุขและยกระดับพื้นฐานความเป็นอยู่ของประชาชนใน จ.ปัตตานี จ.ยะลา และ จ.นราธิวาส กระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นสมควรส่งเสริมสถาบันศึกษาปอเนาะเป็นสถาบันสังคมเพื่อการสอนตามหลักศาสนาอิสลามให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตตามวัฒนธรรมอิสลามและความต้องการของชุมชนในการศึกษาอย่างเหมาะสม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ.2547" ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป บรรดาระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ 3 ในระเบียบนี้ "สถาบันศึกษาปอเนาะ" หมายความว่า สถาบันสังคมของชุมชนอิสลามที่เสริมสร้างการเรียนรู้ในทางศาสนาอิสลามและวัฒนธรรมอิสลาม เพื่อเสริมสร้างให้สมาชิกในชุมชนมีความรู้และความประพฤติที่ดีงามในการดำรงชีพอย่างสันติสุขและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

"โต๊ะครู" หมายความว่า ผู้สอนที่มีความรู้ด้านศาสนาอิสลามเป็นอย่างดีเป็นที่เคารพนับถือของชุมชนที่เป็นเจ้าของสถาบันศึกษาปอเนาะ

"ผู้ช่วยโต๊ะครู" หมายความว่า ผู้ที่มีความรู้ด้านศาสนาอิสลามเป็นอย่างดีซึ่งโต๊ะครูให้ช่วยสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะ

"นายทะเบียน" หมายความว่า นายทะเบียนสถาบันศึกษาปอเนาะประจำจังหวัด

"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน แล้วแต่กรณี

ข้อ 4 โต๊ะครูเจ้าของสถานศึกษาปอเนาะใดประสงค์จะจดทะเบียนเป็นสถานศึกษาปอเนาะ ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนตามแบบ ป.น.1 ข้อ 5 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็นนายทะเบียนสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัด ทำหน้าที่จดทะเบียนสถาบันศึกษาปอเนาะ และมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและกำกับดูแลสถาบันศึกษาปอเนาะที่ได้จดทะเบียนแล้วให้นายทะเบียนออกหลักฐานการจดทะเบียนสถาบันศึกษาปอเนาะ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ พร้อมเอกสารครบถ้วน ถูกต้องตามแบบ ป.น.2

ข้อ 6 ให้สำนักงานทำหน้าที่เป็นสำนักงานทะเบียนกลางสถาบันศึกษาปอเนาะเพื่อรวบรวมข้อมูลสถาบันศึกษาปอเนาะทุกจังหวัด และมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนสถาบันศึกษาปอเนาะ และกำกับดูแลนายทะเบียนประจำจังหวัดให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ ข้อ 7 สถานที่และบริเวณที่ตั้งสถาบันศึกษาปอเนาะต้องมีความเหมาะสมแก่การดำเนินการสอน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและไม่ขัดต่อสุขลักษณะหรืออนามัยของผู้เรียน ข้อ 8 โต๊ะครูที่ขอจดทะเบียนสถาบันศึกษาปอเนาะต้องมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายในที่ดินและอาคารที่ใช้ดำเนินการสอน

ข้อ 9 โต๊ะครูต้องมีคุณสมบัติและความรู้ ดังต่อไปนี้ (1) มีสัญชาติไทย (2) มีความรู้วิชาสามัญไม่ต่ำกว่าหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับในช่วงชั้นปีที่จบหลักสูตรหรือความรู้ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ (3) มีความรู้ด้านศาสนาอิสลามเป็นอย่างดี โดยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด หรือสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ข้อ 10 โต๊ะครูอาจมอบหมายผู้ช่วยโต๊ะครูสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะได้ โดยแจ้งให้นายทะเบียนทราบ ตามแบบ ป.น.3 ท้ายระเบียบนี้

ผู้ช่วยโต๊ะครูต้องมีคุณสมบัติและความรู้ ตามข้อ 9 (1) (2) และ (3)

ข้อ 11 โต๊ะครูหรือผู้ช่วยโต๊ะครูที่ไม่มีความรู้วิชาสามัญตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ แต่มีความรู้สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ ให้ยื่นคำขอผ่อนผันต่อนายทะเบียน โดยโต๊ะครูหรือผู้ช่วยโต๊ะครูจะต้องเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดขึ้นภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการผ่อนผัน

ข้อ 12 กรณีที่ผู้เรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะเป็นเด็กที่ต้องเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 2542 ให้โต๊ะครูและผู้ปกครองต้องจัดให้เด็กได้เข้าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ หรืออาจพัฒนาร่วมกับสถานศึกษาอื่นเพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาวิชาสามัญในระดับที่สูงกว่าการศึกษาภาคบังคับ

ข้อ 13 สถาบันศึกษาปอเนาะอาจจะพัฒนาให้ผู้เรียนได้ฝึกอบรมวิชาชีพร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีอาชีพและสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุข

ข้อ 14 ให้สถาบันศึกษาปอเนาะรายงานการดำเนินงาน พร้อมจำนวนผู้เรียนและผู้ช่วยโต๊ะครูให้ถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมทั้งสภาพปัญหา อุปสรรค และความต้องการที่จะขอรับการช่วยเหลือต่อนายทะเบียนทุกๆ 6 เดือน ตามแบบ ป.น.4

ข้อ 15 ให้สถาบันศึกษาปอเนาะสิ้นสภาพ เมื่อ (1) โต๊ะครูถึงแก่กรรม เว้นแต่ทายาทซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 9 ได้ยื่นคำขอแสดงความจำนงขอดำเนินการต่อภายใน 30 วัน นับแต่วันที่โต๊ะครูถึงแก่กรรม (2) โต๊ะครูยื่นคำร้องขอเลิกสถาบันศึกษาปอเนาะ (3) ถูกเพิกถอนการจดทะเบียน เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ข้อ 1 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนอิสลามให้สอดคล้องกับสภาพการดำรงชีพในปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการอาจส่งเสริมและพัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะตามความเหมาะสม

ข้อ 17 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการใช้ตามระเบียบนี้

main page / what's new and update

 Unchained Melody - Righteous Brothers